Καινοτομία & Ανάλυση

 • Ανάπτυξη Αλγορίθμων
 • Μοντελοποίηση
 • Νέες Ιδέες
 • Έρευνα
 • Ανάπτυξη Προιόντος

 • Ανάλυση & Αναπτυξη των εφαρμογών
 • Διαχείριση Cloud
 • Ενέργειες μηχανικού προγραμματισμού
 • Πωλήσεις & Marketing

 • Account management
 • Στρατηγικές Marketing
 • Πωλήσεις & Προπωλήσεις
 • Οικονομικός έλεγχος & αναφορές
 • Μελέτες ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων σε θέματα ανάλυση δεδομένων και τεχνολογίας πρόβλεψης (Predictive Analytics)